Hvem er vi

 

 

Kulturvidenskabeligt Center RUCMUS består af fem museer og Roskilde Universitet. Du kan læse mere om hver institutions forskningsprofil og forskere herunder.

 

Det daglige arbejde koordineres fra Centrets sekretariat, som er lokaliseret på RUC, i et samarbejde med museernes kontaktpersoner, som ligeledes kan findes herunder.

 

Sekretariatet drives af den faglige leder Michael Haldrup, som kan kontaktes på mhp@ruc.dk, og koordinator Anita Kjølbæk, som kan kontaktes på aschouk@ruc.dk.

 

I styregruppen for det Kulturvidenskabelige Center er der en repræsentant fra hver af de institutioner, som var med til at stifte Centret. Styregruppen betår af:

 

  • Hanne Løngreen, Institutleder IKH, RUC (formand)
  • Iben Jagd, Museumsdirektør, Roskilde Museum
  • Keld Møller Hansen, Museumsdirektør Museum Sydøstdanmark
  • Tinna Damgård-Sørensen, Museumsdirektør Vikingeskibsmuseet
  • Henriette Buus, Museumsleder Greve Museum
  • Britta Tøndborg, Forskningschef Museum Vestsjælland

Roskilde Universitet

 

Museumsforskningen på RUC sker især i tre forskningsmiljøer - Mospus på IMT, DREAM på IKH samt i Erindring og historiebrug på IKH.

 

MOSPUS: Forskningsgruppen undersøger samfundets rumlige omorganisering. Vi udforsker relationen mellem hverdagsliv, kultur, bosætning og erhverv. Nye mobilitetsformer, social marginalisering, interkulturelle relationer, nye teknologier og kreative erhverv kræver nye teoretiske og praktiske svar.

 

DREAM: DREAM’s nuværende forskningsprogram har fokus på, hvordan sociale medier medvirker til at skabe kreative læreprocesser i forhold til museer, oplevelses- og sciencecentre. DREAM skaber, koordinerer og formidler forskningsbaseret viden om læremiddeludvikling til forsknings- og formidlingsmiljøer i ind- og udland.

 

Erindring og historiebrug: Forskningsgruppen studerer, hvordan historie og erindring bruges og har betydning i menneskers livsverden og for samfunds opretholdelse og forandring. Vi forsker i de processer, der afgør, hvad der huskes og glemmes: hvem bruger hvilken fortid i hvilken situation på hvilken måde og til hvad? Gruppens forskning inkluderer derfor også historieformidling og historiedidaktik

 

 

Forskere

Michael Haldrup, Lektor

Forskningskeywords: Fysisk planlægning, bystudier, geografi, kulturmøde, multikulturalitet, oplevelse, turisme, performance, produktion og forbrug

Mail: mhp@ruc.dk

Mia Münster-Swendsen, Professor

Forskningskeywords: humanioras teori og historie, erindring og historiebrug, europæisk middelalderhistorie, videnshistorie og erindringskultur, historieskrivning og historiebrug både i fortid og nutid

Mail: miams@ruc.dk

Oluf Danielsen, Lektor

Forskningskeywords: Ekspertroller i offentligheden, miljø- og energikommunikation, risikokommunikation og virksomheds-kommunikation

Mail: oluf@ruc.dk

Carsten Tage Nielsen, Ekstern lektor

Forskningskeywords: Historie, samfundsforhold, erindrings- og identitetsarbejde, erindrings- og identitetspolitik, rrindringssteder, historiebrug, historiedidaktik, historieformidling, historiekultur, historieteori, historiografi og museologi

Mail: ctn@ruc.dk

Connie Svabo, Lektor

Forskningskeywords: mobile medier, museer og udstillinger, faglig formidling, fotografi, oplevelse, hverdagsliv, medierede lokationer, interaktionsdesign og menneske-teknologi samspil

Mail: csvabo@ruc.dk

ROMU

 

Museets forskningsområder omfatter Lejre, Roskilde og Frederikssund fra 500 til 1200 med fokus på overgangen fra asatro til kristendom samt den socioøkonomiske udvikling fra 1000 til 1500. Indenfor nyere tid arbejder museet bl.a. med populærmusik og rockkultur, folkelige bevægelser i 1800-tallet, Sct. Hans Hospital samt udbygningen af Trekroner-bydelen med fokus på byplanlægning og beboertilfredshed.

 

 

Forskere

Museumsinspektør Cille Krause

Cand.mag. i forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet, med speciale i yngre stenalders (tragtbægerkulturens) grav-monumenter og kommunikationslandskab. Har senest deltaget i projektet "Roskildes oprindelige Topografi" (samarbejde mellem Roskilde Museum og Roskilde Universitet).

Mail: cillek@roskilde.dk

Museumsinspektør Jacob Westergaard Madsen

Ansvarlig for formidling, Danmarks Rockmuseum

Forsker overordnet i sammenhængen mellem populærmusik, samfund og ungdomskultur. Ansvarlig for begrebsafklaringer i forhold til de undersøgelsesområder, der også styrer museets indsamling: Musik og mode, musik og fankultur, musik og medier, musik og teknologi, musik og mødesteder, musik og køn/krop/seksualitet, musik og oprør, musik og rusmidler.

Mail: jacobwm@roskilde.dk

Museumsinspektør Naomi Pinholt

Er cand.mag. i europæisk etnologi, Københavns Universitet, og arbejder primært med Roskilde Fjords kulturhistorie. Er lige nu ved at udforme nye permanente udstillinger på Frederikssund Museum.

Mail: naomip@roskilde.dk

 

Museumsinspektør Ole Kastholm

Cand.mag i forhistorisk arkæologi fra KU Særlige interesseområder: forhistorisk søfart og skibsteknologi i Skandinavien, eksperimentel arkæologi og rekonstruktioner, maritime kulturlandskaber, bebyggelsesmønstre fra bondestenalder til yngre jernalder omkring Roskilde Fjord.

Mail: olekast@roskilde.dk

 

Museumsinspektør og forskningskoordinator Laura Maria Schütze

Er cand.mag. og ph.d. i religionssociologi og museologi, Københavns Universitet. Lauras ansvarsområde er fra 1660- i dag i Roskilde og Lejre og arbejder med fokusområderne religion, museologi, migration, materialitet og urbanisering. Hendes publikationer er bl.a. En fornemmelse for migration. Sted, materialitet og religion i udstillinger på Immigrantmuseet og Københavns Museum (2014) og ””One Way to Holland”: Migrant Heritage and Social Media” (sammen med Randi Marselis) i K. Drotner & K. C. Schrøder (red.) Museum Communication and Social Media: The Connected Museum (2013, pp.75-92)..

Mail: laurams@roskilde.dk

 

Museumsinspektør Mette Høj

Cand. mag. i forhistorisk arkæologi fra Århus Universitet og europæisk etnologi fra Købehavns Universitet med ansvar for museets samlinger. Primære interesseområder er købstads- og lokalhistorie med særlig henblik på 1800-tallet, samspillet mellem land-by samt dragthistorie.

Mail: MetteHoj@roskilde.dk

 

Museumsinspektør Tom Christensen

Mag. art. i forhistorisk arkæologi (KU). Interesseområde landbebyggelsen i det 1. årtusinde med særlige henblik på centralpladser og deres funktioner internt og i forhold til det omgivende land, som f.eks. monumentale bygninger og deres anvendelse i jernalder og vikingetid, brug af landskabet som kulisse til ideologiske manifestationer og religionsskiftet belyst ud fra de materielle levn.

Mail: tomc@roskilde.dk

 

Museumsinspektør Louise Dahl Christensen

Cand.mag. i historie med speciale i formidlingen af indvandringens historie på danske museer. Louise er ansvarlig for undervisning og læring – herunder udvikling af undervisningsforløb til Grundskolen og Ungdomsuddannelser og implementering af begrebet Mindbook. Dertil kommer programmer og kurser for voksne under Livslang Læring.

Mail: louised@roskilde.dk

 

Museumsinspektør Rasmus Rosenørn

Historiker og PhD fra Aarhus Universitet.

Rasmus er tilknyttet Danmarks Rockmuseum og har bl.a. ansvar for de digitale og fysiske samlinger. PhD fra Aarhus Universitet i 2013 med afhandlingen Swing – unge og pop. Rasmus forsker i musik-, ungdoms-, og populærkultur. Særlige interessefelter er celebritykultur, populære medier og transnational populærkultur i de seneste 150 år. Er desuden medlem af det videnskabelige råd for tidsskriftet Temp.

Mail: rasmusr@roskild.dk

 

Formidlingsinspektør Astrid Orsleff Hansen

Cand. mag. i europæisk etnologi med museologi fra Københavns Universitet. Speciale i arbejderkultur og særlig interesse for velfærdssamfundets udvikling i det 20. århundrede. Arbejder med udvikling af museets formidling med vægt på brugerinddragelse.

Mail: astridoh@roskilde.dk

 

Konservator Camilla Jul Bastholm

Cand.scient.kons. i kulturhistorisk konservering fra KADK, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Speciale i skimmelsvampe i statsanerkendte museers samlinger; undersøgelse, rensning og arbejdsmiljø. Ekstern underviser i mikrobiologi på Konservatorskolen og beskikket censor ved KADK, Arkitektskolen i Århus og Designskolen i Kolding. Arbejder med samlingsvaretagelse, præventiv konservering herunder klima i bygninger, genstandskonservering, beredskab, analyser, udstillinger og arbejdsmiljø.

Mail: camillabast@roskilde.dk

Museum Sydøstdanmark

 

Museerne er forskningsinstitutioner, og forskning er grundlaget for museernes formidling. Forskning og undersøgelser er derfor en meget vigtig del af museernes virksomhed. Det er imidlertid også den del af museumsvirksomheden, der stiller de største krav til menneskelige ressourcer og ikke mindst til et fagligt miljø af en vis størrelse – en kritisk masse. Museet har en vision om at kunne gennemføre tilstrækkeligt tunge forskningsprojekter, og museet skal have tilstrækkelig videnskabelig tyngde til, at det vil være en attraktiv og troværdig samarbejdspartner for andre museer, forskningsinstitutioner og universiteter.

 

Forskningsområderne for nyere tid er: købstaden, landsbyerne, kirker og herregårdene, møller, håndværk, papirindustri, tekstiler, militær, søfart og fiskeri samt borge fra oldtid og middelalder. Herudover kunsthåndværk og –industri med udgangspunkt i Kählers Keramik fra 1839 og Holmegaard Glasværk fra 1825. Dertil kommer områder som livets og årets højtider samt identitet og lokal kulturarv som ressource.

 

Forskningsområderne for arkæologien: Materiel kultur i oldtid og middelalder; bebyggelsesudvikling; landskabsanalyse; dateringer og kronologi; databehandling; arkæologisk metode og udgravningsteknik.

 

 

 

 

 

Forskere

Museumsinspektør, ph.d studerende Anna Beck

Mag.art i arkæologi

Forskningskeywords:Vikingetidens langhuse og bebyggelse; bebyggelsesarkæologi; landskabsarkæologi; rumlige analyser; social struktur; sammenspil mellem menneske og bygget miljø; hus, bolig og hjem; arkæologisk videnskabsteori.

Mail: asb@museerne.dk

Museumsinspektør Jens Molter Ulriksen

Mag.art. i forhistorisk arkæologi (KU), ph.d. i forhistorisk arkæologi (ÅU) på afhandling om anløbspladser, besejling og bebyggelse i Danmark mellem 200 og 1100 e. Kr. Primære forskningsområde er vikingetid og tidlig middelalder med fokus på anløbspladser, handel og udveksling, gravskik, keramik, metalgenstande, bydannelse og rigsdannelse.

Mail: ju@museerne.dk

Museumsinspektør Inge Christiansen

Primære forskningsområde er dragter til livets højtider, der indtil nu er mundet ud i to bøger: "Dåbstøj og dåstraditioner" samt "Konfirmation og konfirmationstøj". Kommende projekter vil omhandle dragtkulturen ved trolovelse og bryllup samt død og begravelse. Er overordnet interesseret i forskningssamarbejder om tekstil og dragtkultur, gerne ret bredt defineret.

Mail: ic@museerne.dk

Kulturarvschef Kristoffer Buck Pedersen

Cand.mag i forhistorisk arkæologi.

Primær forskning er ældre stenalders samfund; de første danskeres bopladser og redskaber; udgravninger i moser; ritualer og magi i forbindelse med ofringer; grave fra jægerstenalderen, særligt Strøby Egede graven, der er udstillet på Køge Museum.

Mail: kbp@museerne.dk

Museumsinspektør Mette Madsen

Cand.mag. i forhistorisk arkæologi.

Primær forskning er bebyggelse og huse i yngre stenalder; yngre stenalders kulturlandskab.

Mail: mm@museerne.dk

Museumsinspektør Nana Holm

Primære forskningsområder er middelalderlig byarkæologi; kirker; vikingetid i landskabet, særligt i forbindelse med ringborg Borgring ved Lellinge.

Mail: nh@museerne.dk

Museumsinspektør Jonas Christensen

Primære forskningsområder er borge fra oldtiden; militærhistorie.

Mail: jc@museerne.dk

Vikingeskibsmuseet

Vikingeskibsmuseets forskningsområde er skibe, søfart og maritime håndværk i oldtid og middelalder. Museets kernekompetencer ligger i sammenspillet mellem løbende marinarkæologiske undersøgelser, eksperimentel arkæologi og en aktiv, besøgerinddragende formidling til søs og i land. Vikingeskibsmuseets tværfaglige miljø byder på ideale studieforhold for studenter, ph.d.-stipendiater og andre samarbejdspartnere, der forsker i maritim kulturhistorie eller formidling.

 

Greve Museum

 

Hovedansvarsområder: Hedebokulturen (1800-tallet), Danmark under første verdenskrig (1914-18 ) og Forstad og velfærd (1900-tallet). Kulturmøde, kultursammenstød samt forholdet til hovedstaden er tværgående dimensioner på de tre ansvarsområder. Og museet forsker også i formidling.

 

 

 

Forskere

Museumschef Henriette Buus

Ingeniør, etnolog, ph.d.

Forskningskeywords: Aktuelt forskningsfelt er Danmark under første verdenskrig - neutralitet mellem krig og velfærd - såvel kulturhistorisk som formidlingsforskning. Velfærdsforskning.

Mail: hbu@greve.dk

Museumsinspektør Kamilla Hjortkjær

cand. mag. i musikvidenskab

Forskningskeywords: : Brug og indsamling af lyd på kulturhistoriske museer, såvel kulturhistorisk, formidlingsmæssigt som i forhold til bevaring af kulturarv.

Mail: kmi@greve.dk

 

Forskere

Forskningschef Britta Tøndborg.

Ph.d. i museologi

 

Minna Kragelund

MA i europæisk etnologi og ph.d. i pædagogik.

Seniorforsker

 

Trine Borake

MA i arkæologi og ph.d.-stipendiat

 

Pernille Wiil

Arkitekt, cand.pæd. i pædagogik og ph.d.

 

Museum Vestsjælland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museum Vestsjælland er det statsanerkendte kulturhistoriske museum for godt 285.000 borgere i Midt- og Vestsjælland. Museets geografiske ansvarsområde dækker Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner.

I perioden 2016-2018 har museet særligt fokus på forskningstemaerne: Formidling af kulturarv i landskabet, Dansk Vestindien, arkæologi, kunst (Sigurd Swane og Odsherredsmalerne), Bedre Byggeskik, middelalder.

Copyright © All Rights Reserved